Privacy Statement

Stichting Make a Memory hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers van haar websites en zal derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. 

In dit Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Door gebruik te maken van onze websites kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle onderdelen van de websites www.makeamemory.nl, www.opdepedalen.nl en www.troost.nl.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
•    Wanneer u een van onze websites bezoekt;
•    Wanneer u zich inschrijft als donateur of sponsor;
•    Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit privacy statement, onze cookie policy van toepassing is. 
De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
•    browsergegevens;
•    duur van uw bezoek;
•    pagina’s die u bezoekt;
•    links waar u op klikt.


Gegevens die u aan ons verstrekt:

Nieuwsbrief 
Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal één jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Donatieformulier 
Met het donatieformulier machtigt u ons om uw donatie af te laten schrijven van uw bankrekening. We vragen daarvoor uw bankrekeningnummer, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de donatie door uw bank uit te laten voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw machtiging intrekt.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.  

Ten behoeve van onze dienstverlening  werken wij samen met:  
•    Externe ICT-dienstverleners;  
•    De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder. 
Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites

Onze website bevat mogelijk links naar websites van derden die andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht Stichting Make a Memory te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. U heeft hiertoe de volgende contactmogelijkheden:

Per post:                            
Stichting Make a Memory
Heuvel 8
5563 AP WESTERHOVEN

Per telefoon:                        
+31 (0)40 744 04 14                    

Per mail:
info@makeamemory.nl

Opt-out:
via de beschikbare opt-out mogelijkheden in elke mailing

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@makeamemory.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Aanpassingen Privacy Statement en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 19 april 2022.